Korupcijos prevencija

    GERB. PACIENTAI,

    Korupcija daro neigiamą įtaką visoms sritims – ekonomikai, administravimui, tarptautiniam prestižui, politikai bei visuomenės savimonei. Be Jūsų, mieli pacientai, pagalbos šio reiškinio eliminuoti nepavyks, todėl visi piliečiai privalome ginti savo vertybes ir jomis vadovautis. Labai džiaugiamės dažnomis pacientų rašytinėmis ir žodinėmis padėkomis šauniems ir atsidavusiems medikams. Kreipiamės į Jus prašydami neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos apraiškomis nedelsiant pranešti ar informuoti įstaigos administraciją.

    Geriausia padėka medicinos darbuotojui yra Jūsų pagerėjusi sveikata ir nuoširdus padėkos žodis.

 Ligoninės direktorė Žaneta Valiulienė

    Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:

- telefonu – 8 389 61025 (darbo dienomis, pirmadienį – penktadienį nuo 7 val. iki 15.30 val.);

- elektroniniu paštu – sventaklarautena@gmail.com;

- asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją Juristei  tel. 8 389 618 63;

- taip pat apie galimą korupcijos atvejį, galite pranešti LR Sveikatos apsaugos ministerijai nemokamu (anonimišku) informavimo telefonu 8 800 66004, elektroniniu paštu: korucija@sam.lt;

- Tiesiogiai kreipiantis į Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių, adresu Vilniaus g. 33, Vilnius, kab. 422.

- STT tarnybai telefonu +370 5 2663333, elektroniniu paštu: pranesk@stt.lt

    Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą ir panaudojimą korupcijos prevencijos įstaigoje tikslais

    Tiek kyšio ėmimas, tiek davimas yra netoleruotini ir neteisėti – užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

    Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: 225 str. (kyšininkavimas), 226 str. (prekyba poveikiu), 227 str. (papirkimas), 228 str. (piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimas), 229 str. (tarnybos pareigų neatlikimas). Asmuo, dirbantis valstybės tarnyboje, tarnauja žmonėms ir turi būti visiems vienodai lygus. Kai asmuo, pasinaudodamas savo pareigomis arba jam suteiktais įgaliojimais siekia neteisėtai pasipelnyti imdamas kyšį, pažeidžiami valstybės tarnybos principai, pakertamas pasitikėjimas ne tik konkrečia institucija, bet ir visa valstybe.

    VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

    Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus

    Informacija pacientams (ištrauka iš Baudžiamojo kodekso) apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus:

    Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnis. Kyšininkavimas

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

4. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu.

5. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

    Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnis. Prekyba poveikiu

1. Tas, kas siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, jam ar trečiajam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

4. Tas, kas padarė šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

5. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs, arba pažadėjęs ar susitaręs priimti, arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

6. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1, 3 ar 5 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau, negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

7. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

    Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnis. Papirkimas

1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, siekdamas paperkamo valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

5. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

6. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

    Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnis. Piktnaudžiavimas

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

    Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas

    Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

VŠĮ ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS  PACIENTŲ APKLAUSOS, VERTINANT GALIMĄ KORUPCIJOS PAPLITIMĄ , REZULATATAI

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

VIDINIU KANALU GAUTOS INFORMACIJOS  APIE PAŽEIDIMUS VŠĮ ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

VŠĮ ŠV. KLAROS PALAIKOMO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS  DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VŠĮ ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

VŠĮ ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VŠĮ ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022-2024 METAMS

VŠĮ ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS 2022-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2022 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

VŠĮ ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS PAREIGYBIŲ (FUNKCIJŲ), KURIAS UŽIMANTYS (VYKDANTYS) ASMENYS TURI DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

VŠĮ ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS SKAIDRUMO IR PASITIKĖJIMO POLITIKA

Korupcijos ataskaita